Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov ustanovujú, ako spoločnosť decoDoma, s.r.o. so sídlom Bohdalecká 1490/25, Praha 10 - Michle, PSČ 101 00, IČ 242 65 403 (deDoma) používa a chráni všetky informácie, ktoré sú spoločnosti deDoma odovzdávané používaním tejto webovej stránky. deDoma sa zaväzuje zabezpečiť bezpečie Vašich osobných údajov. Ak by sme Vás požiadali o poskytnutie určitej informácie, podľa ktorej môžete byť pri používaní týchto webových stránok identifikovaní, uisťujeme Vás, že táto informácia bude použitá len v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. deDoma môže tieto zásady čas od času zmeniť aktualizáciou tejto strany. Občas by ste túto stranu mali skontrolovať, aby ste sa uistili, že Vám prípadné zmeny vyhovujú. Tieto zásady sú platné od 12. 1. 2018.

Správcom údajov je spoločnosť decoDoma, s.r.o. so sídlom Bohdalecká 1490/25, Praha 10 - Michle, PSČ 101 00, IČ 242 65 403, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, sp.zn. C 198898.

Tým, že nám poskytnete Vaše osobné údaje, nám dávate svoj súhlas so spracovaním a správou údajov, ktorých účel a podmienky použitia sú stanovené nižšie. Všetky Vaše osobné údaje, ktoré od Vás obdržíme, budú zhromaždené, uložené a použité v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, (ďalej len "Zákon"), so zákonom č. 22/2004 Z.z. a ďalej podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ako aj príslušných noriem Európskej únie.

Osobné údaje sú informácie, ktoré Vás môžu identifikovať ako žijúceho jedinca, či už samé o sebe, alebo súčasne s ďalšími informáciami, ktoré máme, alebo pravdepodobne máme.

 


 

ČO ZHROMAŽĎUJEME

Môžeme o vás zhromažďovať a spracovávať nasledujúce údaje:

a) Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom prístupu a vyplnením formulára na stránkach www.dedoma.sk (ďalej len "Webové stránky")

b) Ak nás kontaktujete, môžeme uchovávať záznam o tejto korešpondencii.

c) Podrobné informácie o Vašich návštevách Webových stránok a o zdrojoch, ku ktorým ste sa pripojili.

Ak nesúhlasíte s tým, aby Vaše osobné údaje v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov boli používané, prosíme, neposielajte nám svoje osobné údaje prostredníctvom Webových stránok.

 


 

VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Informácie, o ktoré Vás žiadame, môžu zahŕňať​:

a) Meno/Priezvisko

b) Adresa trvalého bydliska, mesto, PSČ/korešpondenčná adresa

c) Emailová adresa

d) Mobilné telefónne číslo, pracovné telefónne číslo

e) Heslo pre komunikáciu

f) Spôsob úhrady, bankové spojenie

g) Ďalšie informácie týkajúce sa Vašej identifikácie

h) Informácie poskytnuté v akomkoľvek poli "voľný text" na Webových stránkach (tj. prázdne miesta, kam môžete ľubovoľne vkladať komentáre)

Tento zoznam nie je podrobný a môže byť aktualizovaný

 


 

KDE UKLADÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje, ktoré sme získali prostredníctvom Webových stránok, sú smerované do jedného alebo viacerých IT systémov. Tu sú uložené a použité za účelom (napr.) spracovania Vašej požiadavky na informáciu tak, aby ste na Vašu otázku dostali riadnu odpoveď a informácie o našich produktoch, za účelom uzatvorenia zmluvy (prijatie a vybavenie Vašej objednávky produktov).

Vaše osobné údaje môžu byť uchovávané na našich zabezpečených serveroch v našich IT systémoch v Českej republike. Poskytnutím svojich osobných údajov s týmto prevodom, uložením alebo spracovaním vyjadrujete súhlas. Na zaistenie bezpečného spracovania Vašich dát v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov využívame všetky možné k tomu potrebné opatrenia.

Súhlasíte s tým, že Vami poskytnuté osobné údaje budú systematicky spravované automatickým spôsobom za použitia automatických a akýchkoľvek ďalších nástrojov informačného systému.

 


 

K ČOMU NÁM SLÚŽIA ZÍSKANÉ INFORMÁCIE

a) Zaistenie čo najefektívnejšieho spôsobu prezentácie obsahu našich Webových stránok pre Vás

b) Zaistenie plnenia zmluvy

c) Interné vedenie záznamov

d) Poskytnutie informácie, produktu alebo služby podľa Vašej požiadavky alebo poskytnutie takých informácií a služieb, pri ktorých predpokladáme, že by Vás mohli zaujímať, vrátane obehu marketingových materiálov použitím emailovej adresy, ktorú ste nám poskytli.

e) Občasný kontakt s Vami za účelom prieskumu trhu

f) Zasielanie priameho marketingu elektronickou cestou (emailom alebo SMS) o produktoch a službách (iba vtedy, ak budeme mať od Vás príslušný súhlas)

g) Oznámenie o zmenách našich služieb

 


 

PRIAMY MARKETING

Pri každom súbore Vašich osobných informácií na Webovej stránke si vzájomne vyjasníme, či Vaše dáta môžu byť použité na účely priameho marketingu. Zároveň Vás požiadame o súhlas k jeho odberu, alebo Vám umožníme sa z jeho odberu odhlásiť.

Ak ste našim zákazníkom a v minulosti ste si u nás už objednali, môžeme Vám zasielať ponuky na adresu poštovú i emailovú z právneho titulu tzv. oprávnený záujem. Ak naše ponuky už nebudete chcieť dostávať, oznámte nám to prosím na tel. čísle 02/330 565 92. Odhlásiť sa z odberu noviniek emailom môžete cez odkaz v ktoromkoľvek newslettery.

Ak sa u nás registrujete na odber noviniek alebo si zriadite zákaznícky účet, bez toho aby ste si u nás objednali, môžeme Vás priamym marketingom kontaktovať iba vtedy, ak nám dáte k tomu svoj súhlas.

Budeme Vás kontaktovať elektronickou cestou (e-mailom) alebo telefonicky ohľadom informácií, ktoré ste si vyžiadali a ohľadom informácií s podobným predmetom, ktorý bol uvedený vo Vašej požiadavke alebo bol predmetom Vášho predchádzajúceho nákupu u nás, prípadne Vám zašleme tlačený katalóg s ponukou tovaru. Ak si neželáte, aby sme týmto spôsobom použili Vaše údaje, môžete na formulári, ktorým zbierame Vaše osobné údaje, označiť príslušné pole.

 


 

DOBA SPRAVOVANIA ÚDAJOV

Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame v súvislosti s kúpnou zmluvou, budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy (napr. reklamačná lehota) a ďalej po dobu nutnú na účely archivovania podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (10 rokov plynúcich napr. zo zákona o účtovníctve, DPH, atď.)

Osobné údaje, ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu, budeme spracovávať najdlhšie do odvolania Vášho súhlasu na tento účel spracovania.

 


 

BEZPEČNOSŤ

Zaväzujeme sa zaistiť bezpečnosť Vašich dát. Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu k nim alebo ich neoprávnenému zverejneniu, zaviedli sme vhodné fyzické, elektronické a manažérske postupy na ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré zhromažďujeme. Súhlasíte s tým, že údaje, ktoré nám poskytnete, budú spravované systematicky a pomocou automatických prostriedkov. Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sú uložené na našich zabezpečených serveroch.

 


 

POSKYTOVANIE VAŠICH DÁT

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť iným spoločnostiam, ktoré angažujeme preto, aby nám pomohli s našimi aktivitami, napr. spoločnostiam zaisťujúcim prepravu a doručenie Vami zakúpených produktov, spoločnostiam pre výskum trhu, poskytovateľom IT hostingu a údržby, spoločnostiam, ktoré pre nás vykonávajú činnosť ako spracovateľ osobných údajov, s ktorými máme uzatvorenú zodpovedajúcu zmluvu, (toto nie je konečný zoznam). Vaše osobné údaje môžeme tiež odovzdať stranám, pre ktoré od Vás dostaneme súhlas na odovzdanie týchto Vašich údajov.

Môžeme tiež odovzdať Vaše osobné údaje tretím stranám, ak máme povinnosť poskytnúť alebo zdieľať Vaše osobné údaje za účelom splnenia zákonnej povinnosti.

 


 

PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

Nižšie Vás informujeme o právach, ktoré Vám podľa príslušných právnych predpisov patria v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov a to konkrétne o:

a) Práve prístupu k svojim osobným údajom, požadovať výpis
Jedná sa o výpis údajov, ktoré o vás vedieme, tzv. právo na prístup. Výpis vykonáme vo formáte podľa našich možností. Nemáte právo požadovať výpis vo vami stanovenom formáte. Výnimkou kedy nesmieme výpis vykonať, sú prípady, týkajúce sa dokumentov, ktorých zverejnením by boli ohrozené práva a slobody iných osôb. Ide o osobné údaje ďalších osôb, ochranu obchodného tajomstva, duševného vlastníctva a pod.

b) Právo na opravu osobných údajov
Ak zistíte, že o vás vedieme nepresné, zastarané alebo neúplné údaje, požiadajte o ich opravu alebo doplnenie.

c) Právo na výmaz (tzv. "právom byť zabudnutý")
Výmaz musíme vykonať v prípadoch, kedy by sme mali uložené osobné údaje po stanovenej dobe uloženia alebo nemali platný právny titul. Výmaz nesmieme zo zákona vykonať v prípadoch, keď je spracovanie vykonávané z titulu Plnenia zmluvy alebo Právnej povinnosti.

d) Právo na obmedzenie spracovania svojich osobných údajov
Toto sa týka spracovania z titulu oprávneného záujmu. K obmedzeniu spracovania dôjde v prípade podania námietky a obmedzenie bude trvať po dobu posudzovania námietky.

e) Právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie zákazníka
Podať námietku možno v prípadoch, keď je spracovanie vykonávané z titulu oprávneného záujmu. Námietka proti zasielaniu obchodných oznámení bude vždy uznaná.

f) Právo na prenositeľnosť údajov
Výpis v prenositeľnom formáte môžete požadovať iba v prípadoch spracovania založených na právnych tituloch - plnenia zmluvy a súhlasu. Môžete požadovať vypísanie len tých údajov, ktoré ste nám odovzdali a ktoré vedieme v elektronickej podobe a nemáte právo požadovať formát.

g) Právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať
To je možné v prípadoch, kedy je spracovanie vykonávané na základe súhlasu. Ak ste ku spracovaniu poskytli súhlas a odvoláte ho, bude spracovanie ukončené.

g) Podať námietku proti automatizovanému rozhodovaniu
Nevykonávame žiadne spracovanie založené na automatizovanom rozhodovaní.

h) Právo podať sťažnosť proti spracovaniu svojich osobných údajov na Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, PSČ 820 07, Bratislava 27, dataprotection.gov.sk.
V prípade, že by sme vám na vašu žiadosť do 1 mesiaca neodpovedali, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ak sa domnievate, alebo zistíte, že my, alebo nami poverené tretie osoby vykonávajú spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Vaše osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môžete po nás požadovať doplnenie, opravu, blokovanie alebo likvidáciu Vašich osobných údajov. Súhlas môžete odvolať na info@dedoma.sk alebo písomne ​​na adrese decoDoma, s.r.o. – ID 1917,P.O.Box 901 – Det. Prac. Sihoť, 911 01 Trenčín, prípadne telefonicky na tel. čísle 02/330 565 92. Odvolaním Vášho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 


 

ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Naše Webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné zaujímavé webové stránky. Ak však takýto odkaz použijete a naše Webové stránky opustíte, mali by ste si uvedomiť, že nad týmito inými webovými stránkami nemáme žiadnu kontrolu. Nemôžeme preto zodpovedať za ochranu a súkromie akýchkoľvek informácií, ktoré poskytnete pri navštívení takých stránok, a na takéto stránky sa nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov. Mali by ste byť opatrní a nájsť si vyhlásenie o ochrane osobných údajov platné pre dané webové stránky.

 


 

POUŽÍVAJÚ WEBOVÉ STRÁNKY SÚBORY COOKIES A ČO TIETO SÚBORY PREDSTAVUJÚ?

Máme možnosť zhromažďovať informácie o súboroch cookies na koncovom zariadení užívateľa a ďalších podobných technológiách, ako sú miestne úložisko dát prehliadača alebo nápoveda.

Cookie je malý textový súbor, ktorý prehliadač ukladá na koncové zariadenie používateľa. Súbory Cookies často obsahujú anonymný, jedinečný identifikátor, ktorý nám dovoľuje určovať a počítať prehliadače, ktoré navštevujú naše stránky. Cookies nám tiež umožňujú zbierať informácie o tom, ako a kedy sú používané služby: napríklad z ktorej stránky sa užívateľ na naše služby dostal, kedy a čo používateľ webu na našich Webových stránkach prezerá, ktorý prehliadač používa, aké je rozlíšenie obrazovky, aký je operačný systém, aká je adresa IP terminálu užívateľa a sériové číslo. Cookies tiež užívateľovi poskytujú možnosť nevkladať zakaždým užívateľské meno, heslo a osobné prispôsobenie.

Cookies sa samy v sieti nepohybujú, iba sú terminálom užívateľa priradené webovou stránkou, ktorú si užívateľ načíta. Súbory cookie môže neskôr čítať a používať iba server, ktorý tieto súbory zaslal. Cookies a podobné technológie nepoškodzujú terminál používateľa alebo jeho súbory, ani nemôžu byť použité na spúšťanie programov alebo na šírenie vírusov.

Používatelia nemôžu byť len pomocou cookies alebo ďalších technológií identifikovaní a naše Webové stránky nemôžu poznať napr. e-mailovú adresu používateľa, ak nám ju sám neoznámil. So zreteľom na právne predpisy pre ochranu súkromia a zásad ochrany osobných údajov pri každej službe môžu byť informácie obdržané zo súborov cookie a iných podobných technológií spojené s prípadnými ďalšími informáciami získanými od užívateľa iným spôsobom.

Prečo sa súbory cookies používajú?

Cookies a podobné technológie sa používajú na analýzu a ďalší vývoj našich služieb, aby sme mohli našim užívateľom poskytovať lepšie služby. Cookies a podobné technológie používame tiež na zisťovanie počtu návštevníkov a v štatistickom monitorovaní na meranie efektivity reklamy. Napr. pri marketingových e-mailoch a letákoch môžeme zistiť, ktoré správy boli otvorené a na ich základe sledovať napr. posun z internetového obchodu. K zlepšeniu využiteľnosti našich Webových stránok vykonávame krátkodobé štúdie, v ktorých môžeme ukladať dáta pohybov myši používateľa a návštevy špecifických stránok.

 


 

Potrebujete poradiť?

Ak sa chcete na niečo opýtať alebo nám čokoľvek povedať, potom nás prosím kontaktujte na našej zákazníckej linke 02/330 565 92 alebo zašlite otázku na adresu: info@dedoma.sk. Radi Vám poradíme!

Tlačený katalóg

Katalóg Leto 2024 pre Váš útulnejší domov.

Nápady pre útulnejší domov

Naše autorky pre vás pripravujú blog plný zaujímavých článkov. Či už hľadáte inšpiráciu v bytovom dizajne, šikovné rady do domácnosti, vyskúšané recepty alebo návody na vyrábanie dekorácií.

Newsletter
Novinky a akcie
na váš e-mail

Detaily o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Garancia bezpečného nakupovania
Sme členmi APEK a dodržiavame pravidlá bezpečného nákupu.
4 312 výdajných
miest
a mnoho výhod pre
váš pohodlný nákup